Johan Peter Caspar Isenberg

Joan Herman Isenberg
Joan Paul Isenberg
Anna Margaretha Isenberg geb. Heidfeld
Joan Franz Jakob Isenberg
Peter Pulvermacher
Sibilla Catharina Isenberg geb. Pulvermacher
Johan Peter Caspar Isenberg
Joan Peter Pulte
Gertrud Elisabeth Isenberg geb. Pulte
Anna Margaretha Pulte geb. Spannagel

Eltern

Vater: Joan Franz Jakob Isenberg
Mutter: Gertrud Elisabeth Isenberg geb. Pulte

Ereignisse

Geburt
   Datum: 23.7.1780
   Ort: Kierspe

Tod
   Datum: 30.12.1836
   Ort: Remscheid

Beziehungen

Beziehung mit Sara Catharina Isenberg geb. Zerver

Kinder von Johan Peter Caspar Isenberg und Sara Catharina Isenberg geb. Zerver
   Helena Melchers geb. Isenberg  (27.6.1808)

Beziehung mit Anna Gertrud Isenberg geb. Klein
   17.6.1820 Hochzeit; 

Zurück zur Übersicht